Samorząd Uczniowski Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

DZIEŃ MAMY

03.06.2018, 21:14 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 66

Nie ma chyba osoby, która nie pamiętałaby o Dniu Mamy, dlatego też na gazetce samorządu szkolnego nie mogło zabraknąć wspomnienia o naszych mamusiach. 

Cały artykuł...

ROK WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

03.06.2018, 21:08 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 51

Rok Wojciecha Kętrzyńskiego zbiegł się w czasie z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego też uczniowie z samorządu szkolnego postanowili przypomnieć swoim kolegom kim był Wojciech Kętrzyński i jaką rolę odegrał w walce o niepodległą ojczyznę. 

Cały artykuł...

8 MARCA

08.03.2018, 20:14 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 136

„8 marca, marcowy wiatr
z odświętną miną do miasta wpadł.
Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż
i kupił bukiet z tysiącem róż.
I na przystanku przystanął wiatr,
i każdej Pani podawał kwiat.”

 

Cały artykuł...

WALENTYNKI

15.02.2018, 19:13 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 124

Poczta walentynkowa to już tradycja w naszej szkole. Uczniowie z samorządu szkolnego tego dnia zamieniają się w posłańców. Każdy uczeń czeka na ten wyjątkowy dar od przyjaciela czy wielbiciela - niewielką karteczkę, na której widnieją po prostu miłe słowa. Ale czy tak naprawdę trzeba czekać cały rok żeby komuś sprawić radość? Zastanówmy się czy nie warto częściej myśleć o innych, a uczniowie z samorządu na pewno się postarają by przekazać gdzie trzeba wyczekiwaną wiadomość.


Anna Racka
 

Cały artykuł...

BEZPIECZNE FERIE

19.01.2018, 08:32 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 139

 


Ferie zimowe to dla uczniów wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.


Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.

Cały artykuł...

BOŻE NARODZENIE

22.12.2017, 09:37 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 134

Święta Bożego Narodzenia to czas pokoju, miłości i wzajemnego przebaczenia. 

Cały artykuł...

PODSUMOWANIE AKCJI „SZPIKOWA PACZKA”

07.12.2017, 20:06 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 153

Wszystko zaczęło się od nawiązania współpracy z Drużyną Szpiku w Barcianach… a dzięki WAM – drodzy uczniowie - efekt końcowy był zadziwiający! 

Cały artykuł...

MIKOŁAJKI – 6 GRUDNIA

07.12.2017, 19:47 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 165

 

 

Jest to dzień pierwotnie upamiętniający św. biskupa Mikołaja z Miry, znanego również jako Mikołaja Cudotwórcę, który m.in. uratował trzech tonących żeglarzy, ocalił trzech niesłusznie uwięzionych oficerów, a nawet zapewnił posag trzem ubogim pannom, umożliwiając im szczęśliwe zamążpójście. 

Cały artykuł...

ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA

04.12.2017, 18:50 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 140

Światowy Dzień Misia obchodzimy na pamiątkę niedźwiadka uratowanego przez Roosevelta- prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1902r. 

Cały artykuł...

11 LISTOPADA – WAŻNA DATA DLA POLAKÓW

12.11.2017, 10:18 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 178

Narodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym w Polsce, obchodzonym corocznie 11 listopada. 

Cały artykuł...

WYWOŁAJ UŚMIECH

04.11.2017, 08:51 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 186

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Wkrótce magiczny czas i każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem.

Wspólnie z Drużyną Szpiku wesprzyjmy dzieciaki
z Oddziału Onkologii Dziecięcej w Olsztynie (wiek pacjentów 0 - 18lat)
 

Cały artykuł...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15.10.2017, 18:38 , redakcja | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 201

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela. 

Cały artykuł...

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Działalność samorządu wspierają i nadzorują opiekunowie.

§ 1

Cele i zadania:
1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 2

Zadania samorządu:
1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnie-niu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdują-cym się w trudnej sytuacji.
4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
8. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem:
1. wyrabianie potrzeb poznawczych,
2. wyzwalanie twórczej aktywności,
3. wdrażanie do samodzielnych poszukiwań,
4. zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru,
5. wyrabianie nawyków i umiejętności:

• organizowania własnego czasu,
• samokontroli,
• pracy nad doskonaleniem własnej osobowości,
• rozumienia własnego życia i życia innych ludzi,
• zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu,
• samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
• prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej.
6. Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół oraz Miejską Radą Młodzieżową.
7. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli samorządów uczniowskich innych szkół.

§ 3

Uprawnienia samorządu
Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Prawo do wnioskowania do Rady Pedagogicznej o udzielanie uczniom nagany lub pochwały.
6. Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.
7. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców.

§ 4

Organy samorządu
1. Organami samorządu są:
1. ogólne zebranie uczniów,
2. prezydium samorządu uczniowskiego,
3. ogólne zebrania klasowe,
4. samorząd klasowy,
5. komisja rewizyjna.
2. Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ samorządu uwzględnia się tylko trzy głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.
4. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo
uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
5. W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele.
6. Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
7. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podanych w klasach.
8. Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun samorządu.
9. Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.

§ 5

Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego:
1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
2. Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
3. Rada samorządu (prezydium) składa się z 10 uczniów, w tym:
1.przewodniczącego,
2.zastępcy przewodniczącego,
3.skarbnika,
4.sekretarza.
4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń klasy V – VI.
5. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości trzech osób – mogą to być również członkowie samorządu klasowego.
6. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez ustępującą radę samorządu uczniowskiego oraz opiekuna samorządu. W skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
7. Zadaniem komisji wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.
8. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.
9. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez wpisanie nazwiska kandydata).
10. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład rady samorządu uczniowskiego. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
11. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.
12. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
13. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

§ 6

Obowiązki ogólnego zebrania uczniów:
1. Uchwalenie regulaminu samorządu.
2. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
3. Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.
4. Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy członków samorządów klasowych.
5. Ogólne zebranie uczniów obraduje przynamniej raz w ciągu roku szkolnego. Zebraniu przewodniczy przewodniczący prezydium, a obrady protokołuje sekretarz.
W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy zastępca przewodniczącego rady, a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.

§ 7

1. Samorząd uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób spoza szkoły współdziałających z nimi.
2. Prezydium ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy samorządu, aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
3. Ogólne zebranie klasowe jest organem skupiającym wszystkich uczniów klasy.
4. Ogólne zebranie klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy samorządu uczniowskiego.
5. Samorząd klasowy składa się z trzech osób: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.
6. Wyboru samorządu klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe.

§ 8

Fundusze.
1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentami funduszy są prezydium samorządu uczniowskiego oraz samorząd klasowy, każdy we własnym zakresie.
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały właściwej rady.
4. Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych na radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.
5. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

§ 9

Przepisy końcowe.
1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
4. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący prezydium samorządu szkolnego, przewodniczący rady rodziców, biblioteka szkolna. Oryginał regulaminu stanowi załącznik do statutu szkoły.
 


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +