REGULAMIN RADY SZKOŁY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie, zwana dalej Radą Szkoły, jest społecznym organem samorządowego nadzoru nad pracą szkoły. Działa w oparciu o uprawnienia określone w art. 50 i 51 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o statut szkoły i niniejszy regulamin. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania Rady Szkoły

 

§ 2

 

Rada Szkoły ma celu:

 1. pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie,
 2. chronienie dobra ucznia i poszanowanie jego godności osobistej, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami Konwencji Praw Dziecka,
 3. wraz z innymi organami szkoły tworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania,
 4. przekazywanie informacji na temat przebiegu procesów wychowawczych, np.: zadań, osiągnięć, trudności, niepowodzeń, potrzeb i możliwości współdziałania.

 

§ 3

 

Zadania Rady Szkoły:

 1. uchwalanie statutu szkoły przedstawionego przez Radę Pedagogiczną i dokonywanie w nim zmian;
 2. przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjal­nych szkoły i opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
 3. możliwość występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub in­nego nauczyciela zatrudnionego w szkole;
 4. opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicz­nych oraz innych spraw istotnych dla szkoły.
 5. z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do Woje­wódz­kiej Rady Oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyj­nych:

a)      dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego, nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązko­wych, oraz zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

b)      zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

§ 4

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Działalność finansową Rady Szkoły kontroluje raz w roku komisja rewizyjna powołana spośród członków Rady Szkoły i Rady Rodziców, w składzie 3 osób (przewodniczący i 2 członków); przewodniczący i jeden członek są wybierani spośród Rady Rodziców.
 3. Rada Szkoły może powołać skarbnika będącego pracownikiem szkoły.
 4. Rada Szkoły gromadzi środki finansowe na koncie bankowym, do którego mają dostęp przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik.
 5. Księgowość Rady Szkoły prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja i zasady działania Rady Szkoły

 

§ 5

 

 1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata i upływa z dniem 30 października ostatniego roku.
 2. W sytuacjach wyjątkowych kadencja Rady Szkoły może być przedłużona, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.

 

§ 6

 

Organami Rady Szkoły są:

 1. Ogólne zebranie Rady Szkoły;
 2. Przewodniczący Rady Szkoły.

§ 7

 

 1. Najwyższym organem Rady Szkoły jest ogólne zebranie Rady Szkoły.

 

§ 8

 

W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

1. 3 przedstawicieli nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli w miesiącu wrześniu,                  

 1. 3 przedstawicieli rodziców wybranych przez ogół rodziców w miesiącu wrześniu,
 2. rodzice wybierani są w dwóch etapach: na zebraniach klasowych po 1 przedstawicielu z klasy, którzy następnie na zebraniu ogólnym spośród siebie wybierają 3 członków
  do Rady Szkoły,
 3. wybory do Rady Szkoły obywają się w głosowaniu jawnym,
 4. zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie,
 5. o wyborze kandydata decyduje zwykła większość głosów,
 6. z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół.

 

§ 9

 

Członkiem Rady Szkoły może być tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka, które aktualnie jest uczniem szkoły.

§ 10

 

Rada Szkoły działa kolegialnie. Wykonuje swoje działania zgodnie ze statutem szkoły.

 

§ 11

 

Zebrania Rady Szkoły organizowane są w miarę potrzeby realizacji zadań wynikających z poszczególnych punktów regulaminu, nie rzadziej jednak niż 3 razy w ciągu roku szkolnego.

 

§ 12

 

Rada Szkoły wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.

1. Przewodniczący Rady Szkoły:

1)      zwołuje posiedzenia Rady Szkoły, przygotowuje porządek obrad i prowadzi je,

2)      stoi na czele Rady, podpisuje dokumenty, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w kontak­tach z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną,

3)      zwołuje  i otwiera pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji.

2. W  razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca przewodniczącego.

3. Sekretarz Rady Szkoły odpowiada za prawidłowość dokumentacji Rady.

 

§ 13

 

1.      W posiedzeniu Rady Szkoły może brać udział dyrektor szkoły z głosem doradczym.

2.      Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

3.      Zebrania Rady Szkoły są protokołowane. Obsługę techniczną zapewnia dyrektor szkoły.

 

§ 14

 

Decyzje Rady Szkoły zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad 50 % jej członków.

 

§ 15

 

Członek Rady Szkoły zobowiązany jest do:

 1. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady,
 2. realizowania uchwał także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
 3. składania sprawozdań przed Radą Szkoły z wykonania przydzielonych zadań,
 4. zgodnego i koleżeńskiego współdziałania z wszystkimi członkami Rady Szkoły.

 

§ 16

 

 1. Rada Szkoły poprzez swoją działalność dba o autorytet Rady.
 2. Wszystkich członków Rady Szkoły obowiązuje tajemnica obrad.
 3. Rada Szkoły może rozwiązać się podczas ogólnego zebrania zwykłą większością gło­sów przy obecności ponad 50 % jej członków.

 

§ 17

 

Rada Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniow­skim.

 

§ 18

 

Rada Szkoły używa pieczątki o treści:

Rada Szkoły

przy Szkole Podstawowej nr 1

 im. „Feliksa Nowowiejskiego”

ul. Kopernika 12, tel. (0-89) 751 5276

 11-400 Kętrzyn

                                                        

ROZDZIAŁA IV

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

 1. Niniejszy regulamin może być nowelizowany i zatwierdzany przez ogólne zebranie Rady Szkoły.
 2. Traci moc regulamin z dnia 24 września 2015 roku.
 3. Regulamin został uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 25 maja 2016 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +