PROGRAM STYPENDIALNY

02.10.2013, 20:07, redakcja

REGULAMIN

przyznawania i realizacji stypendiów w programie Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przyznawania oraz warunki i tryb realizacji stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach programu Stypendia św. Mikołaja prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja, przekształconego z funkcjonującego w okresie 01.05.2010 - 31.08.2012 r. programu stypendialnego Solidarni. Wszelkie ustalenia i umowy programu Solidarni zachowują ważność w ramach programu Stypendia św. Mikołaja.

Celem programu jest finansowa pomoc uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.


I. Postanowienia ogólne

1. Program jest bezpłatny dla szkół.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. Programie - oznacza to program Stypendia św. Mikołaja,

b.Fundacji - oznacza to Fundację Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego 40, 05-500, nr KRS 0000126602,

c. Karcie Oceny Formalnej - oznacza to kartę, wypełnianą przez Koordynatora przed procesem przyznawania Stypendiów, podczas oceny formalnej Wniosku (sprawdzenie kompletności i prawidłowości złożonego Wniosku i załączników). Jej wzór znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu,

d. Karcie Oceny Merytorycznej - oznacza to kartę, wypełnianą przez Komisje podczas procesu przyznawania stypendiów. Ocena merytoryczna polega na przyznaniu punktów we wszystkich kryteriach. Jej wzór znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu,

e. Komisji - oznacza to komisję stypendialną, powoływaną przez daną szkołę. Jej obowiązki opisane są w pkt. X.

f. Koordynatorze - oznacza to koordynatora Programu powoływanego przez daną szkołę. Jego obowiązki opisane są w pkt. IX,

g. Ogólnym Funduszu Programu - oznacza to fundusz nie przypisany do żadnej ze szkół biorących udział w Programie, którego środki finansowe pochodzą z dobrowolnych wpłat indywidualnych darczyńców, firm oraz innych podmiotów,

h. Protokole - oznacza to dokument sporządzany przez członków Komisji podczas obrad i oceny Wniosków. Jego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu,

i. Sprawozdaniu - oznacza to sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wydatkowania przyznanego Stypendium, przedstawione przez Stypendystę lub rodzica/opiekuna Stypendysty, jeśli nie osiągnął on pełnoletniości. Jego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

j. Stypendium - oznacza to środki finansowe przyznane Stypendyście przez Komisję. Stypendium wypłacane jest w 10 transzach, począwszy od października 2013 r. ( w tym wypłata transzy za wrzesień) do czerwca 2014 r.

k. Stypendyście - oznacza to ucznia, któremu przyznano Stypendium w ramach Programu,

l. Subkoncie - oznacza to indywidualny numer konta przydzielony każdej Szkole, na którym są gromadzone środki przekazane przez ofiarodawców. Właścicielem, administratorem i dysponentem Subkont jest Fundacja,

m. Szkole - oznacza to szkołę (szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną), reprezentowaną odpowiednio przez dyrektora (lub inne osoby pełniące jego obowiązki), która przystąpiła do Programu i podpisała umowę z Fundacją,

n. Umowie - oznacza to umowę podpisaną pomiędzy Szkołą a Fundacją określającą warunki współpracy w ramach Programu,

o.Wniosku - oznacza to wniosek o Stypendium, złożony przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna ucznia, jeśli nie osiągnął on pełnoletniości. Jego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Program zarządzany jest przez Zarząd Fundacji. Obsługę administracyjno-finansową Programu sprawują pracownicy Fundacji.

4. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Rada Fundacji.

5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

Załącznik nr 1 – Wzór umowy,

Załącznik nr 2 – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu,

Załącznik nr 3 - Wzór Wniosku,

Załącznik nr 4 - Wzór Karty Oceny Formalnej i Merytorycznej,

Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu,

Załącznik nr 6 - Wzór Sprawozdania.

II. Zasady udziału Szkoły w Programie

Każda Szkoła, która:

a. chce przystąpić do Programu, jest zobowiązana wypełnić formularz zgłoszenia szkoły na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl oraz podpisać Umowę z Fundacją;

b. podpisała i dostarczyła Umowę do Fundacji, otrzyma od Fundacji indywidualny numer Subkonta i kartę aktywacyjną do profilu na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl;

c. spełnia wszystkie określone obowiązki, automatycznie kontynuuje udział w Programie w następnych latach;

d. aktywnie zbiera środki, otrzyma od Fundacji 250 zł na stypendia za każde 500 zł zebrane samodzielnie przez szkołę i wpłacone na jej Subkonto w okresie od 14 września 2013 r. do 20 września 2014 r. (nie dotyczy to pozyskania 1% podatku od darczyńców). Przyznana kwota zostanie przekazana na Subkonto szkoły na początku roku szkolnego 2014/2015;

e. otrzymuje środki na podstawie pkt XIV.4.a jest zobowiązana przeznaczyć je zgodnie z odrębnymi ustaleniami zawartymi z Fundacją;

f. posiada na swoim Subkoncie min. 1000 zł, jest zobowiązana do zebrania Wniosków i zwołania Komisji.

g. ma na swoim Subkoncie w okresie przyznawania stypendiów (wrzesień – październik 2013 r.) środki w wysokości 100,00–999,00 zł i w tym czasie nie przyzna zapomogi, może przenieść je na następny rok szkolny. Środki te jednak muszą zostać wykorzystane podczas kolejnego naboru wniosków (wrzesień 2014 r.). W przeciwnym wypadku szkoła zostanie pozbawiona tych środków – będą przesunięte na Ogólny Fundusz Programu;

h. nie wykonuje określonych w Regulaminie obowiązków, może zostać zawieszona w Programie przez Fundację;

i. chce zrezygnować z udziału w Programie i nie przyznała Stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 - może to zrobić w dowolnym momencie. Szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia chęci zrezygnowania Fundacji i podpisania dokumentu rozwiązującego obowiązującą Umowę. Środki z Subkonta Szkoły zostają przesunięte na Ogólny Fundusz Programu;

j. chce zrezygnować z udziału w Programie i przyznała Stypendia w roku szkolnym 2013/2014, może to zrobić dopiero po zakończeniu okresu wypłacania Stypendiów i terminowym rozliczeniu środków; Szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia chęci zrezygnowania Fundacji i podpisania dokumentu rozwiązującego obowiązującą Umowę;

k .zrezygnowała z udziału w Programie, może w dowolnym momencie, po konsultacji z Fundacją, wziąć ponownie udział w Programie, jeśli wyrazi taką chęć i zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu. Środki, które po rezygnacji Szkoły zostały przesunięte na Ogólny Fundusz Programu, nie wracają na Subkonto Szkoły.

III. Osoby uprawnione do ubiegania się o Stypendium

1. O Stypendia mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie Szkół, które przystąpiły do Programu. Warunkiem udziału Szkoły w Programie jest podpisanie Umowy z Fundacją (pkt II.a i b).

2. O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas V-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (w tym liceów ogólnokształcących, profilowanych, specjalnych, techników i szkół zawodowych), którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wyłączeni z możliwości ubiegania się o Stypendium są:

a. uczniowie otrzymujący w roku szkolnym 2013/2014 stypendia z co najmniej 2 innych instytucji,

b. słuchacze szkół dla dorosłych.

IV. Kryteria przyznawania Stypendiów

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1000 zł (tysiąc złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. W szczególnych przypadkach dochód netto może być wyższy, jednak nie może przekraczać 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) netto. Szczególne okoliczności powinny być zawsze skonsultowane z Fundacją i udokumentowane w formie załącznika do Wniosku. Zasady i wyjaśnienia dotyczące obliczania dochodu netto ucznia określone są w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (Zasady dokumentowania i obliczania dochodu).

2. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

a. Kryterium nr 1. Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż: 4,5 w szkole podstawowej, 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej. W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach), po konsultacji z Fundacją, średnia ocen może być niższa niż określona w kryteriach, jednak nie niższa niż 4,0. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brane są średnia ocen i punktacja ze szkoły, którą ukończył w poprzednim roku.

b. Kryterium nr 2. Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2012 r.): np. wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, osiągnięcia w olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii itp.).

3. Za każde kryterium Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 maksymalnie 5 punktów, za kryterium nr 2 maksymalnie 10 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja:

a. Kryterium nr 1 (średnia ocen):

w szkole podstawowej:

4,50 – 4,74 – 1 punkt

4,75 – 4,99 – 2 punkty

5,00 – 5,19 – 3 punkty

5,20 – 5,39 – 4 punkty

5,4 i powyżej – 5 punktów

w gimnazjum:

4,30 – 4,49 – 1 punkt

4,50 – 4,75 – 2 punkty

4,76 – 4,99 – 3 punkty

5,00 – 5,19 – 4 punkty

5,20 i powyżej – 5 punktów

w szkole średniej:

4,00 – 4,19– 1 punkt

4,20 – 4,39 – 2 punkty

4,40 – 4,59 – 3 punkty

4,60 – 4,75 – 4 punkty

4,76 i powyżej - 5 punktów

W szczególnych przypadkach (konsultowanych z Fundacją), gdy średnia ocen jest niższa niż 4,5 w szkole podstawowej i 4,3 w gimnazjum, przyznawany jest 1 punkt.

b. Kryterium nr 2 (osiągnięcia i działalność społeczna): Wysokość punktów (maksymalnie 10) ustala Komisja po zapoznaniu sie z Wnioskami uczniów. Im więcej udokumentowanych osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów. Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinno być zaangażowanie poza terenem szkoły, które z zasady jest trudniejsze.

4. Uczeń, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (posiada przynajmniej dwoje rodzeństwa, określonego w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu jako członek rodziny), otrzymuje dodatkowy 1 punkt. Punkt dodatkowy należy przyznać w kryterium, w którym uczeń otrzymał najmniejszą liczbę punktów. Jeśli uczeń we wszystkich kryteriach otrzymał maksymalną liczbę punktów, dodatkowego punktu nie przyznaje się.

5. Uczeń, którzy otrzymał w podsumowaniu mniej niż 7 punktów nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Funduszu.

6. Uczeń, który otrzymał zero punktów w którymkolwiek z kryteriów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium.

V. Tryb przyznawania Stypendiów

1. Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami w swojej Szkole.

2. Wnioski przyjmuje Koordynator. Termin przyjmowania Wniosków: od 2 do 20 września 2013 r.

3. Uczeń ma prawo uzupełnić zauważone przez Koordynatora braki we Wniosku i załącznikach w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiej informacji, jednak nie później niż 26 września 2012 r.

4. Uczeń, który w roku szkolnym 2012/2013:

a. nie rozliczył się z otrzymywanych środków lub

b. któremu cofnięto Stypendium lub

c. .który nie rozliczył się w terminie,

nie może otrzymać Stypendium w roku szkolnym 2013/2014.

5. Uczeń powinien obowiązkowo dołączyć do Wniosku:

a. zaświadczenie ze szkoły o wysokości średniej z roku szkolnego 2012/2013 (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

b. opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego np. trenera. W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki;

c. dokumenty obrazujące sytuację rodzinną i materialną, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu.

6. Do Wniosku uczeń powinien dołączyć następujące dokumenty uzupełniające (jeśli go dotyczą):

a. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.);

b. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach, wolontariat itp.);

c. rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako wolontariusz).

7. Wszystkie załączniki powinny być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez Koordynatora.

8. O przyznaniu Stypendium danemu uczniowi decyduje Komisja powołana przez dyrektora Szkoły.

9. Komisja decyduje o wysokości poszczególnych Stypendiów. Im wyższa suma punktów, tym wyższa kwota Stypendium.

10. Jeśli na liście rankingowej co najmniej 2 uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów, a Komisja po zapoznaniu się z wysokością środków na Subkoncie postanowi przyznać Stypendium tylko jednemu z nich, to w pierwszej kolejności o wyborze Stypendysty decyduje liczba punktów w kryterium nr 2 (osiągnięcia i zaangażowanie), w drugiej zaś liczba punktów w kryterium nr 1 (średnia ocen).

11. Minimalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty może wynieść 100 zł (sto złotych), maksymalna zaś 500 zł (pięćset złotych), jednak rekomendowana miesięczna transza Stypendium to 200 zł (dwieście złotych).

12. Komisja może przyznać Stypendia tylko do wysokości środków zebranych na Subkoncie Szkoły. Jeśli środki na Subkoncie Szkoły nie przekraczają 1000 zł (tysiąca złotych), Szkoła może przyznać jednorazową zapomogę w wysokości od 100 do 500 zł dla ucznia nr 1 z listy rankingowej.

13. Wysokość Stypendium musi być wielokrotnością 50 zł, a wysokość zapomogi musi być wielokrotnością 10 zł.

14. Wysokość Stypendium może ulec zmianie w ciągu okresu wymienionego w pkt. VI.4, lecz jedynie za zgodą Fundacji.

VI. Tryb realizacji Stypendiów

1. Stypendysta i jego opiekun prawny otrzymuje od Koordynatora pisemną informację o przyznanym Stypendium i jego wysokości. W/w informacja może być przekazana zainteresowanym osobom dopiero po oficjalnym potwierdzeniu przez Fundację weryfikacji dokumentów i przyznania stypendiów.

2. Wypłacenie i realizacja Stypendium są możliwe tylko po wprowadzeniu przez Koordynatora listy Stypendystów do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl i wgraniu Protokołu zgodnie z pkt IX.1. k i l.

3. Pieniądze przekazywane są przez Fundację na numer konta bankowego wskazany we Wniosku przez pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego ucznia. Osobami uprawnionymi do dysponowania Stypendium są Stypendysta i jego opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich).

4. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. Stypendium jest wypłacane co miesiąc, chyba że inną decyzję podejmie Fundacja, informując o tym Szkołę i ucznia. Wyjątkowo wypłata pierwszej i drugiej transzy Stypendium ma miejsce w październiku 2013 r., ze względu na okres prac Komisji.

5. Stypendysta (lub jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w pkt. XI Regulaminu wg następujących zasad:

a. wszystkie wydatki powinny być udokumentowane fakturami, dowodami wpłat lub rachunkami do umów, wystawianymi na Stypendystę,

b. w wyjątkowych przypadkach podstawą do rozliczenia jest paragon - wymagana jest jednak wcześniejsza pisemna konsultacja Koordynatora z Fundacją (przed poniesieniem danego wydatku),

c. w przypadku wycieczek szkolnych istnieje możliwość przedstawienia w rozliczeniu zaświadczenia ze szkoły ze szczegółowymi danymi dot. wyjazdu oraz poniesionego wydatku,

d. wszystkie środki ze Stypendium powinny być wydatkowane w okresie od 1 września 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Fundacją i na pisemny wniosek Stypendysty lub jego opiekuna prawnego, okres ten może zostać wydłużony do 30 czerwca 2013 r.,

e. faktury i inne potwierdzenia wydatków muszą pochodzić z okresu przyznawania Stypendium,

f. wszystkie pieniądze powinny być wydatkowane na terenie Polski.

6. Wymienione w pkt VI. 5 dokumenty powinny zostać przedstawione w uwierzytelnionych kopiach. Uwierzytelnienia może dokonać Koordynator.

7. Jeśli w danej Szkole w przeciągu 2 kolejnych lat nie będzie uczniów spełniających określone w pkt. IV kryteria, środki z Subkonta danej Szkoły zostaną przekazane na Ogólny Fundusz Programu.

8. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Komisja. Fundacja po zakończeniu procesu stypendialnego weryfikuje dokumenty (Protokół i Wnioski wraz z załącznikami). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informuje o nich Koordynatora, który ponownie zwołuje Komisję.

VII. Tryb rozliczania Stypendium

1. W oparciu o otrzymane od Koordynatora wzory dokumentów, Stypendysta lub jego opiekun prawny przygotowuje Sprawozdanie z wydatkowania Stypendium i przekazuje je do Koordynatora dwa razy w roku – do 31 stycznia 2014 r. i do 13 czerwca 2014 r.

2. W przypadku obaw o prawidłowe rozliczenie Stypendium, Fundacja może wymagać od Stypendysty miesięcznych raportów z wykorzystania środków.

VIII. Obowiązki Szkoły

1. Do obowiązków Szkoły należy:

a. wyznaczenie Koordynatora – osoby aktywnej, zaangażowanej społecznie, posiadającej regularny dostęp do poczty elektronicznej,

b. powołanie Komisji, która działa na podstawie Regulaminu,

c. nadzór nad pracami Koordynatora i Komisji,

d. promocja Programu, poinformowanie o Programie uczniów i rodziców/opiekunów,

e. umożliwienie przeprowadzenia monitoringu upoważnionym przez Fundację osobom, w szczególności poprzez udostępnienie dokumentacji, składanie wyjaśnień itp.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo zawieszenia Szkoły w Programie w sytuacji niewykonania obowiązków wymienionych w niniejszym Regulaminie przez Szkołę, w tym przez Koordynatora lub Komisję.

IX. Koordynator Programu

1. Do obowiązków Koordynatora należy wykonywanie następujących czynności:

a. udzielanie informacji na temat Programu,

b. promocja Programu w lokalnym środowisku oraz zachęcanie absolwentów i innych darczyńców do wpłat na Subkonto Szkoły,

c. pozyskiwanie funduszy na stypendia (np. poprzez kwesty, od indywidualnych darczyńców i firm),

d. udostępnianie uczniom formularza Wniosku i Sprawozdania,

e. nabór Wniosków z załącznikami w terminie określonym w pkt. V.2., jeśli na Subkoncie Szkoły znajduje się kwota min. 500 zł. Nabór wniosków powinien odbywać się z uwzględnieniem, przekazanych przez Fundację, przepisów dot. ochrony danych osobowych

f. ocena formalna przedłożonych Wniosków oraz wypełnienie Kart Oceny Formalnej,

g. informowanie uczniów składających Wnioski o brakach w dokumentacji i załącznikach,

h. kierowanie pracami Komisji,

b.informowanie uczniów, którzy złożyli Wnioski o wynikach prac Komisji, ale dopiero po otrzymaniu od Fundacji pisemnego potwierdzenia dot. weryfikacji dokumentów,

j. pisemne informowanie Stypendystów i ich opiekunów (w przypadku uczniów niepełnoletnich) o wysokości przyznanego Stypendium,

k. wprowadzenie do dn. 7 października 2013 r. do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl poniższych danych:

- opisu Stypendysty, jego osiągnięć, sytuacji rodzinnej, zaangażowania społecznego i zainteresowań,

- wysokości Stypendium,

- zeskanowanego Wniosku Stypendysty wraz z opinią wychowawcy (plik o nazwie imię i nazwisko ucznia_rok szkolny),

- protokołu z obrad Komisji (plik o nazwie: nazwa szkoły_rok szkolny),

i. udzielanie informacji Stypendystom i ich opiekunom nt. sposobu wydatkowania oraz rozliczania Stypendium, a w przypadku wątpliwości kontaktowanie się z Fundacją,

m. zebranie Sprawozdań z wydatkowania Stypendiów z kserokopiami faktur (pkt VI.5 i 6) dwa razy w roku – do dn. 31 stycznia 2014 r. i do dn. 13 czerwca 2014 r.,

n. wprowadzenie do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl odpowiednio do dn. 7 lutego 2014 r. i 18 czerwca 2014 r. wydatków Stypendystów wraz z zeskanowanym Sprawozdaniem (plik o tytule: imię nazwisko_rok szkolny)

o. archiwizacja Wniosków z załącznikami, Protokołów i Sprawozdań z kserokopiami faktur przez okres 3 lat od daty złożenia Wniosku,

p. uzupełnianie i aktualizacja profilu Szkoły na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl przynajmniej raz w semestrze (m.in. dodawanie opisów tegorocznych Stypendystów),

q. ogłaszanie informacji o przyznaniu Stypendiów i o liczbie Stypendystów na stronie internetowej Szkoły, jeśli taka strona istnieje,

r. informowanie Fundacji o wszelkich nieprawidłowościach, m. in. w wydatkowaniu Stypendiów przez Stypendystów,

s. dbanie o to, aby w ramach Programu nie dochodziło do konfliktu interesów, m.in. poprzez przyznawanie Stypendiów członkom bliskim Koordynatorowi lub członkom Komisji.

X. Komisja

1. Koordynator ma obowiązek powołać Komisję, jeśli na Subkoncie Szkoły znajduje się min. 500 zł.

2. W skład Komisji wchodzi trzech członków, powołanych przez dyrektora lub inne osoby pełniące jego obowiązki. Wśród członków Komisji powinien znaleźć się Koordynator oraz członek szkolnej Rady Rodziców.

3. Posiedzenie Komisji powinno odbyć się w terminie 27 września - 2 października 2013 r.

4. Przewodniczącym Komisji powinien być Koordynator.

5. Obowiązki Komisji:

a. rzetelna ocena merytoryczna Wniosków na podstawie kryteriów zawartych w części IV. Ocena merytoryczna odbywa się poprzez wypełnienie Kart Oceny Merytorycznej. Wszyscy członkowie zapoznają się z Wnioskami i wspólnie proponują punkty w określonych kryteriach,

b. stworzenie listy rankingowej uczniów na podstawie ostatecznej liczby punktów, a następnie wyznaczenie Stypendystów i stworzenie listy rezerwowej,

c. stworzenie Protokołu z posiedzenia Komisji.

6. Jeśli nie został złożony żaden wniosek w danej Szkole lub Komisja podczas posiedzenia nie przyzna żadnego Stypendium, Komisja zobowiązana jest również do sporządzenia Protokołu wraz z uzasadnieniem oraz do pilnego poinformowania Fundacji o tym fakcie.

7. Zarówno Koordynator, jak i pozostali członkowie Komisji, nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia ze środków zgromadzonych w ramach Programu. Koordynator oraz Komisja działają w imieniu Szkoły, na podstawie Umowy.

8. W posiedzeniu Komisji, podczas którego podejmowane są decyzje o przyznaniu Stypendium danemu uczniowi, nie mogą brać udziału osoby, których obiektywność może być kwestionowana z uwagi na osobisty stosunek do ucznia, w szczególności członkowie rodziny lub inne osoby bliskie uczniowi.

XI. Przeznaczenie Stypendium

1. Stypendium powinno być przeznaczone przez Stypendystę na pokrycie kosztów związanych z rozwijaniem jego zainteresowań i uzdolnień. Mogą to być koszty dotyczące w szczególności:

a. wyżywienia w szkole,

b. zakwaterowania (w bursie, internacie, na stancji),

c. zakupu podręczników szkolnych, książek naukowych, lektur, atlasów, słowników i książek do nauki języków obcych, artykułów papierniczych, przyborów malarskich,

d. zakupu plecaka/tornistra,

e. zakupu odzieży i obuwia sportowego:

- do 400 zł/rok dla uczniów trenujących sport (w reprezentacji szkoły, w klubie sportowym lub w szkole poza lekcjami WF-u. Treningi muszą być udokumentowane przez nauczyciela.);

- do 150 zł/rok dla pozostałych uczniów.

f. zakupu odzieży oraz obuwia galowego (stroju na występy artystyczne, uroczystości szkolne oraz egzaminy)

- do kwoty 400 zł/rok dla uczniów szkół artystycznych lub zdających w tym roku egzamin gimnazjalny/maturę,

- do kwoty 150 zł/rok dla pozostałych uczniów.

g. zakupu instrumentów muzycznych (dla uczniów grających na danym instrumencie od min. 0,5 roku ),

h. zakup sprzętu komputerowego (z wyjątkiem tabletów), drukarki oraz programów komputerowych,

i. dojazdów środkami transportu zbiorowego: do szkoły, na konkursy, olimpiady i zajęcia dodatkowe,

j. wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, filharmonii, opery, muzeum itp.,

k. wyjazdów edukacyjnych oraz obozów sportowych i harcerskich,

l. finansowania udziału Stypendysty w kołach naukowych, konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,

m. finansowania udziału w dodatkowych zajęciach i kursach (np. kurs na prawo jazdy oraz opłata za jeden egzamin, kursy językowe, zajęcia karate),

n. opłat rekrutacyjnych na studia (maksymalnie na dwa kierunki),

o. zakupu szkieł do okularów korekcyjnych (oprawki Stypendysta kupuje we własnym zakresie),

p. opłat za abonament internetowy,

q. innych - po pisemnym uzgodnieniu z Fundacją.

2. Stypendium nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:

a. z wyposażeniem domu (np. meble), remontem, rachunkami za telefon i innymi bieżącymi opłatami gospodarstwa domowego (z wyłączeniem abonamentu internetowego), zakupem telefonu komórkowego, zakupem artykułów alkoholowych i tytoniowych itp.,

b. kosztami udziału w studniówce i innych balach szkolnych (w tym zakupu stroju).

3. Zakup sprzętu elektronicznego innego niż opisany w punkcie XI 1 h. powinien być wcześniej skonsultowany z Fundacją (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

XII. Obowiązki Stypendysty

1. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację i Szkołę w swoim środowisku, dba o swój rozwój intelektualny i duchowy.

2. Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Programu.

3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz swojej Szkoły i/lub lokalnego środowiska, w tym szczególnie osób potrzebujących.

4. Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania Stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w Regulaminie oraz do złożenia Koordynatorowi Sprawozdania z jego wydatkowania wraz z kserokopiami faktur/rachunków/dowodów wpłat dwa razy w roku – do 31 stycznia 2014 r. i do 13 czerwca 2014 r.

5. W przypadku niewykorzystania lub nieprawidłowego wykorzystania Stypendium, Stypendysta jest zobowiązany zwrócić odpowiednio część lub całość przyznanej dotacji na Subkonto swojej Szkoły do 30 czerwca 2014 r.

XIII. Cofnięcie Stypendium

1. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu lub wstrzymaniu Stypendium, gdy Stypendysta:

a. prezentuje postawę niegodną Stypendysty Programu,

b. nieprawidłowo wykorzystuje Stypendium,

c. nie złożył sprawozdania w terminie określonym w pkt. VII bez wyjaśnienia przyczyny oraz woli naprawienia sytuacji po wezwaniu ze strony Fundacji.

2. W przypadku cofnięcia Stypendium, Fundacja wstrzymuje wypłaty kolejnych transz Stypendium. Stypendysta jest zobowiązany rozliczyć wcześniej otrzymane środki na zasadach opisanych w punkcie VII.

XIV. Kapitał Programu

1. Kapitał Programu tworzony jest z:

a. darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, zarówno z kraju, jak i zza granicy,

b. ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych, z dochodów uzyskanych z imprez charytatywnych, kwest, aukcji, licytacji itp.

2. Ofiarodawca ma możliwość wpłaty określonej kwoty na Subkonto danej Szkoły lub na konto Ogólnego Funduszu Programu.

3. Wszystkie środki zgromadzone na Subkontach Szkół są przekazywane wyłącznie na Stypendia.

4. Ogólny Fundusz Programu:

a. Środki pochodzące z darowizn celowych, przekazane na Ogólny Fundusz Programu są rozdysponowywane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy firmami lub osobami prywatnymi a Fundacją.

b. Środki pochodzące z darowizn innych niż opisane w pkt XIV.4.a. zostaną przeznaczone na Stypendia w Szkołach na warunkach określonych w pkt. II. d i e.

c. W przypadku, gdy w Ogólnym Funduszu Programu pozostaną nierozdysponowane środki, Zarząd Fundacji może je rozdzielić wśród szkół wg innych kryteriów. Informacja o tym pojawi się każdorazowo na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl.

XV. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli Szkół w zakresie przyznanych Stypendiów.

2. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji. Przepisy niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji i wiążą Szkołę od daty zawiadomienia.
 

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +